คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ คณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ ๒๑ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ ๒๑ และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนการสอน ในโครงการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร นางสาวสถิตภร โพธิ์ทอง มามอบความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ IC3 สำหรับวิชาชีพ ระบบ Cloud Computing และ อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านมือถือ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

September 12, 2563

ประวัติคณะ

ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย) ไม่ได้จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างเช่นปัจจุบันนี้ มีเพียงว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี เป็นระบบหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ หน่วยกิต ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์ ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีเป้าหมาย  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลในการ   เผยแผ่วิชาความรู้ต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์       แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใน มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันบริหารภายใต้การสนับสนุน และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง และมีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี […]

jetsada

August 3, 2563
1 2 3