โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้และคุณธรรม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนและเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในโครงการมีกิจกรรมแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 23, 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู

8-9 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ เวลา 09.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย. ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา” โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ” โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ผจล. วัดยานนาวา พระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 15, 2563

โครงการเสริมความเป็นครูสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมเสริมความเป็นครู และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงให้แก่นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูสังคมศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นครู ให้นักศึกษาได้ฝึกจัดการเรียนรู้ในสภานการณ์จริง การแก้ปัญหาในชั้นเรียน และ ได้เรียนรู้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

jetsada

December 15, 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรครู 4 ปี) ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ในเวลา 08.30 น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง ภาระหน้าที่ครูที่นักศึกษาครูควรรู้ โดย นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ณ อาคารหอสมุดรสมเด็จญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานมอบเข็มวิชาชีพครู และให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และรับฟังการบรรยายหัวข้อ […]

jetsada

December 7, 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการอสนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพแล้วก่อให้เปิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ระเบียบ บทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติตนในสถานศึกษา 3. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา จัด ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 7, 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการอสนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพแล้วก่อให้เปิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ระเบียบ บทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติตนในสถานศึกษา 3. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา จัด ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 7, 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมี พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปะการอ่านร้อยกรองและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรด้านภาษาไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ วิธีการถ่ายทอดคำประพันธ์และเพลงพื้นบ้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยและเพื่อธำรงรักษา สืบทอดและเชิดชูคุณค่า มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณคดี กวีนิพนธ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

jetsada

September 25, 2563

โครงการประกันการศึกษาน่ารู้

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการประกันการศึกษาน่ารู้ โดยมีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

jetsada

September 23, 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC) คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งเตรียมความพร้อมนักนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น

jetsada

September 23, 2563

วันอุดมศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี ตลอดทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีการจัดงานวันอุดมศึกษา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและอ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว.และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดซุ้มแสดงผลงานสื่อการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

jetsada

September 17, 2563
1 2 3