ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

Kriangkrai Ph

August 6, 2563