หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา

Kriangkrai Ph

February 9, 2566

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับที่ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25525.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน หรืออื่นๆ กับคณาจารย์ทั้งในและนอกประจำการของ Washington State University หรือมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ […]

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาโท5.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จุดเด่น เป็นหลักสูตรที่ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (คุรุสภา) ที่ให้การรับรอง สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ เป็นหลักสูตรที่สำคัญในวงการศึกษา […]

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

Kriangkrai Ph

August 6, 2563