ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Kriangkrai Ph

May 3, 2566

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา

Kriangkrai Ph

February 9, 2566
1 2 3 5