บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 (Portfolio)

บรรยากาศการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2565 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mbu.ac.th และเว็บไชต์ของคณะ edu.mbu.ac.th

Kriangkrai Ph

January 31, 2565

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

jetsada

June 2, 2564

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

jetsada

May 31, 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

jetsada

May 20, 2564
1 2 3 4