Chayamungkalo Mungkalakorn

September 10, 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

21 สิงหาคม 2563 – คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

19 สิงหาคม 2563 -คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา 2562 ณ ห้อง 202 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัย

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

ผู้บริหารพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 -พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธาน และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องบรรยาย 504 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7)

Kriangkrai Ph

August 8, 2563

คณะศึกษาศาสตร์บริการสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 – พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Kriangkrai Ph

August 7, 2563

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน ระหว่าง 1-6 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

Kriangkrai Ph

August 5, 2563
1 2 3 4