วันอุดมศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี ตลอดทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีการจัดงานวันอุดมศึกษา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและอ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว.และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดซุ้มแสดงผลงานสื่อการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

jetsada

September 17, 2563

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ คณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ ๒๑ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ ๒๑ และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนการสอน ในโครงการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร นางสาวสถิตภร โพธิ์ทอง มามอบความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ IC3 สำหรับวิชาชีพ ระบบ Cloud Computing และ อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านมือถือ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

September 12, 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

21 สิงหาคม 2563 – คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

19 สิงหาคม 2563 -คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา 2562 ณ ห้อง 202 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัย

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

ผู้บริหารพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 -พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธาน และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องบรรยาย 504 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7)

Kriangkrai Ph

August 8, 2563

คณะศึกษาศาสตร์บริการสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 – พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Kriangkrai Ph

August 7, 2563

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน ระหว่าง 1-6 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

Kriangkrai Ph

August 5, 2563
1 2 3 4