รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒. สอบข้อเขียน ๓. สอบสัมภาษณ์ ๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา๖. ปฐมนิเทศ๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ  ๘   พ.ค.   ๑๕  พ.ค.   ๒๐  พ.ค. ๒๐-๒๘ พ.ค.  ๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย. ๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท  – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        […]

jetsada

March 2, 2564

โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ในการนี้มีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 23, 2563

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้และคุณธรรม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนและเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในโครงการมีกิจกรรมแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 23, 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู

8-9 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ เวลา 09.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย. ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา” โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ” โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ผจล. วัดยานนาวา พระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 15, 2563

โครงการเสริมความเป็นครูสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมเสริมความเป็นครู และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงให้แก่นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูสังคมศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นครู ให้นักศึกษาได้ฝึกจัดการเรียนรู้ในสภานการณ์จริง การแก้ปัญหาในชั้นเรียน และ ได้เรียนรู้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

jetsada

December 15, 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรครู 4 ปี) ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ในเวลา 08.30 น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง ภาระหน้าที่ครูที่นักศึกษาครูควรรู้ โดย นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ณ อาคารหอสมุดรสมเด็จญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานมอบเข็มวิชาชีพครู และให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และรับฟังการบรรยายหัวข้อ […]

jetsada

December 7, 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการอสนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพแล้วก่อให้เปิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ระเบียบ บทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติตนในสถานศึกษา 3. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา จัด ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

December 7, 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมี พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปะการอ่านร้อยกรองและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรด้านภาษาไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ วิธีการถ่ายทอดคำประพันธ์และเพลงพื้นบ้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยและเพื่อธำรงรักษา สืบทอดและเชิดชูคุณค่า มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณคดี กวีนิพนธ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

jetsada

September 25, 2563

โครงการประกันการศึกษาน่ารู้

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการประกันการศึกษาน่ารู้ โดยมีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

jetsada

September 23, 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC) คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งเตรียมความพร้อมนักนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น

jetsada

September 23, 2563
1 2 3 4