ประวัติคณะ

ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย) ไม่ได้จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างเช่นปัจจุบันนี้ มีเพียงว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี เป็นระบบหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ หน่วยกิต ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์ ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีเป้าหมาย  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลในการ   เผยแผ่วิชาความรู้ต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์       แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใน มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันบริหารภายใต้การสนับสนุน และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง และมีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี […]

jetsada

August 3, 2563